กลับหน้าหลัก     โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ     เกี่ยวกับมิตรภาพการท่องเที่ยว     แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ       ติดต่อสั่งจองเกี่ยวกับการท่องเที่ยว              

คุณเฉลิม ขจรบริรักษ์
ผู้จัดการการท่องเที่ยว น่านมิตรภาพทัวร
  โทร. 054-753 149
081-765 0777


 

 

 

 

 

 

ตารางการท่องเที่ยว

มิตรภาพการท่องเที่ยว
136  สี่แยกเจดีย์  ถนน น่าน – ทุ่งช้าง  อ.เชียงกลาง  .  น่าน   55160
 โทร
0-5475-3149, 089-7435954,081-765 0777   Fax. 0-5479-7411
www.nanmt.com
 E-mail: ctour1@hotmail.com, mitrapaptour@chaiyo.com
หลวงพระบาง กรุงเก่ารุ่งเรือง เมืองเจ้ามหาชีวิต
   พิพิธภัณฑ์มรดกโลก
หลวงพระบาง
     
        3 วัน  2  คืน

วันแรก  น่านด่านชายแดนห้วยโก๋น - ด่านชายแดนน้ำเงิน(สปป.ลาว)  - ท่าเรือปากห้วยแคน
06.00 น.
รับจากที่พักเดินทางไปด่านผ่านแดนห้วยโก๋นอ.เฉลิมพระเกียรติ (รถตู้ปรับอากาศ) 
08.00 น.
  จัดทำเอกสารขออนุญาตผ่านแดนออกประเทศไทยและเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ำเงิน สปป.ลาวไปท่าเรือปากห้วยแคน
รถตู้ปรับอากาศ ผ่านเมืองเงิน (เขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา)
 
1030 น. ถึงบ้านท่าเรือปากห้วยแคนนำท่านลงเรือท่องเที่ยวล่องตามลำน้ำโขงสู่หลวงพระบาง อาหารกลางวันบนเรือแบบบุปเฟ่ต์
บริการ
อาหารว่างบนเรือ(โอวัลติน, กาแฟ, ผลไม้) เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นสองฝั่งโขงพร้อมกับ
ชมทิวทัศน์และสายน้ำโขงที่สวยงามบางช่วงจะผ่านหมู่บ้านจะมีชาวบ้านลงมาร่อนหาทองคำในแม่น้ำโขง  ซึ่งทองคำจะมากับสายน้ำ

โขงซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของท้องถิ่นและเรือจะแวะจอดถ้ำติ่ง เพื่อให้ท่านได้ ขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่ถ้ำแห่งนี้ซึ่งเปรียบ

เสมือนประตูเมืองทางน้ำ เป็นถ้ำที่อยู่บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำโขงเดิมมีพระพุทธรูป ทอง นาคและเงินผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย.ปัจจุบัน

คงเหลือเป็นพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์.

17.30 น.
ถึงท่าเรือนครหลวงพระบาง  รถท่องเที่ยวปรับอากาศรับเข้าที่พัก โรงแรม แก้วประทุม
1
8.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร เทพบุษผา พักผ่อน/ชมเมืองตามอัธยาศัย เที่ยวชมซื้อของฝากที่ถนนคนเดิน
 
ที่ชาวบ้านนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ชมเลือกซื้อเป็นของฝาก ผ้าทอ สินค้าทำจากกระดาษสา เป็นต้น.

วันที่สอง
ตักบาตรข้าวเหนียว-พิพิธภัณฑ์ไหว้พระบาง-พูสี-วัดเชียงทอง-วัดมหาธาตุ-ตาดกวงซี
0600 น.
ทำบุญใส่บาตรพรสงฆ์กับชาวหลวงพระบาง ในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ซึ่งจะมีพระภิกษุ สามเณร ออกมาบิณฑบาต
จำนวนมากเป็นภาพที่หาดูได้ยาก สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาจะใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้า กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตอนเย็น

วันที่ไปถึงหลวงพระบาง
ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้าไม่รวมในค่าทัวร์ ส่วนท่านที่จะทำบุญที่เป็นปัจจัยอย่างอื่ เช่น อาหารแห้ง
หรือเงินที่จะทำบุญกรุณาแลกเป็นเงินธนบัตรจากนั้นเที่ยวชมตลาดสดท่าเรือเมล์ยามเช้าดูวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนชาวหลวงพระบาง

-   
รับประทานอาหารเช้า ที่ท่าเรือเมล์ ตามอัธยาศัย ชิมกาแฟลาวโบราณ ที่ร้านกาแฟประชานิยม
0830 น
นำชมพระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิตของลาวปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ นมัสการไหว้พระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาว
ชมพระราชวังกษัตริย์ผู้นครหลวงพระบาง วัดเชียงทอง(วัดสำคัญที่เจ้ามหาชีวิตทรงงานทางศาสนา)ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณี

แห่งสถาปัตยกรรมของลาว โดยพระเจ้าไชยเชษฐาได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง

1200น.
      รับประทานอาหารกลางวันห้องอาหาร ปากห้วยมีไชย
1300น.ไปชมวัดมหาธาตุและชมหัตถกรรมตำแผ่น(ทอผ้า)ของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาที่บ้านผานมที่มีชื่อเสียงของ
หลวงพระบาง จากนั้น ไปเที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมตำแผ่น และชมวิธีการทอผ้าจากไยไหมที่ได้จากการเลี้ยงตัวไหม และ ชมการสาธิต

การทำของฝาก ที่ระลึกที่ทำจากกระดาษสา เช่น ร่ม และของฝากอื่น ๆ น้ำตกตาดกวงซีห่างจากหลวงพระบางประมาณ 30 ก.ม แล

ชมความงามของน้ำตกที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆที่สวยงามมาก กลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
 
1830 น.
พิธีบายศรีสู่ขวัญคณะท่องเที่ยวชมการแสดงนาฎศิลป และการฟ้อนรำประจำชาติลาว จากเด็กนักเรียนที่ได้รับการกฝึกซ้อมมา   
เป็นอย่างดีจากโรงเรียนนาฎศิลปะการแสดง.  / รับประทานอาหารเย็น  ที่ห้องอาหารมีไชยผล /พักผ่อน/ชมเมืองตามอัธยาศัย

 
วันที่สาม  หลวงพระบาง ท่าเรือท่าปากห้วยแคน เมืองเงิน ด่านชายแดนน้ำเงิน ด่านห้วยโก๋น
0500 น.  
เตรียมสัมภาระเดินทางกลับรถรับส่งที่ท่าเรือ หลวงพระบาง(ตอนกลับ) เรือท่องเที่ยวทวนน้ำขึ้นไปที่ท่าเรือปากห้วยแคน
อาหารเช้า และ อาหารกลางวัน
รับประทานในเรือเดินทางกลับ ทางเรือสู่ท่าเรือปากห้วยแคน ชมเกาะแก่งหินสวยงามชมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง

1430 น.
เรือท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือปากห้วยแคน รถตู้ปรับอากาศรับเข้าสู่เมืองเงิน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนหนึ่งของ แขวงไชยะบุรี
ซึ่งเมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายและสินค้าที่มาจากชายแดนจังหวัดน่าน และส่งไปยังแขวงไชยะบุรี.

 
1530 น.
  ถึงชายแดนด่านน้ำเงิน ของ สปป.ลาว. ผ่านการตรวจตราเอกสาร กลับสู่ประเทศไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านห้วยโก๋น 
เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ.

หมายเหตุ
  ค่าบริการนำเที่ยวเริ่มจากจังหวัดน่าน ท่านละ  6,900   บาท.  
 
พิเศษ   กรณีไม่มี พาสปอร์ต (แต่ใช้เป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราวแทน) เพิ่มอีกท่านละ     300     บาท.
อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าผ่านแดนไทย-ลาว
,เรือท่องเที่ยว,ค่าไกค์นำเที่ยว(ไทย-ลาว),รถตู้ปรับอากาศของไทยรับ-ส่งที่ท่าเรือปากห้วยแคน
ค่าอาหาร
ที่พัก 2 คืน(1 ห้อง 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม  1,000 บาท.), ค่าธรรมเนียมชมสถานที่, ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว,ค่ารถนำเที่ยวที่หลวงพระบาง  
ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 200
,000 บาท.,จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและการแสดงนาฏศิลปวัฒนธรรมชาติลาว

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่าอาหารนอกรายการที่บริษัทจัดให้ และไม่รวม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 
ไม่รวม ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า ค่าทิปยกกระเป๋าเดินทาง
อาหารเย็น ตอนกลับถึงประเทศไทย ,และเครื่องดื่มในห้องพัก .
ข้อแนะนำ
    1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องส่งพาสปอร์ต(ฉบับจริง)  ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  6  เดือน กรณีผู้ไม่มีพาสปอร์ต
ใช้รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมเครื่องแบบข้าราชการ)  จำนวน 2 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่วนเด็กที่ไม่มี

พาสปอร์ตใช้รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เพื่อทำเอกสารบัตรผ่านแดนชั่วคราว.
2.  จัดสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และสภาพพื้นที่
และ ยาประจำตัว ไฟฉาย                                          
3* ห้ามนำอาวุธสิ่งต้องห้ามที่ผิดกฎหมาย หรือ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่น่าจะเป็นความผิดกฎหมาย  กรณีสงสัยให้สอบถาม
    
หัวหน้าคณะเดินทาง 
*                        
4.   กรุณาตรงต่อเวลา เนื่องจากท่านอาจพลาดรายการท่องเที่ยวที่สำคัญๆได้.

ข้อปฏิบัติ
          1. ส่งเอกสารให้หัวหน้าคณะ รวบรวมก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อจัดทำเอกสารผ่านแดน       
ส่งที่ คุณเฉลิม   ขจรบริรักษ์ 136 สี่แยกเจดีย์  ถนน น่าน - ทุ่งช้าง  ต. เชียงกลาง  อ.เชียงกลาง จ. น่าน 55160

2.
     การบอกเลิกวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า  10  วัน ก่อนวันเดินทางจะต้องชำระค่าบริการในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
3.
  ชำระเงินค่าเดินทางโดยโอนเข้าบัญชี   มิตรภาพการท่องเที่ยว  ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด
   สาขา อ.ปัว  จ.น่าน
 
                                                          บัญชีบัญชีออมทรัพย์เลขที่   320 – 2 – 59658 - 3

หมายเหตุ
:  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบ

ใใบอนุญาตเลขที่ 21-0453
น่านมิตรภาพทัวร์ 136 สี่แยกเจดีย์ ถนน น่าน - ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โทร. 054 797 411,054 753 149,089-743-5954,081-765-0777 Fax. 054 797 411
http//www.Nanmt.com, Email: ctour1@hotmail.com

กลับหน้าหลัก

 

Web Site Visitor Tracking
Steel Belly Rings